Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Nasza placówka

Zbór Baptystów z Legionowa

Jesteśmy częścią Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. (www.baptysci.pl) Stanowimy placówkę II Zboru KChB w Warszawie znajdującego się przy ul. Lęborskiej 8/10, lok. 1. (www.bliskoboga.waw.pl)

Jesteśmy grupą ludzi, którzy wierzą, że wszystko czego Jezus nauczał jest prawdą. Wyraża się to w dążeniu do naśladowania Jezusa w naszym codziennym życiu. Dlatego tworzymy wspólnotę chrześcijan, której istotą jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa.

Nasz opiekun

Pastor zboru Baptystów z Legionowa

Opiekunem naszej placówki jest wikariusz Andrzej Kempczyński.

Andrzej studiował w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie oraz w London Theological Seminary (obecnie London Seminary) w Londynie.

Urodził się w Różanie, dorastał w Makowie Mazowieckim, a od 1997 roku mieszka w Legionowie. Jest mężem Moniki oraz ojcem Tomka i Mateusza.

Zachęcamy do przesłuchania kazań wygłoszonych w naszej placówce.

O baptystach

Chrzest wierzącej osoby w kościele baptystycznym

Baptyści są chrześcijanami należącymi do rodziny Kościołów protestanckich, wśród których stanowią najliczniejszą grupę. Biorąc pod uwagę wszystkie Kościoły chrześcijańskie to pod względem liczebności baptyści są na czwartym miejscu z około 100 milionami wiernych (stan na dzień 22 sierpnia 2014).

Baptyzm ma swoje korzenie w Reformacji, która miała miejsce w XVI wieku. Liczne nadużycia oraz różne negatywne zjawiska w Kościele Katolickim, takie jak między innymi niemoralność papieży, zepsucie kleru oraz odejście od Słowa Bożego, zrodziły dążenia do naprawy Kościoła. Ta naprawa miała się dokonać poprzez powrót do nauki Pisma Świętego. W wyniku przemian wyłoniły się Kościoły protestanckie: luterański, anglikański oraz prezbiteriański (kalwiński).

Pierwszy zbór baptystyczny powstał na początku XVII w., więc baptyzm jest stosunkowo młodym ruchem. Pierwszy zbór baptystyczny na ziemiach polskich powstał w 1858 r w Adamowie koło Pułtuska.

Dla pogłębienia wiedzy o baptystach, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi artykułami na Wikipedii:

Co wyróżnia baptystów?

„Baptyści” (z j. greckiego „Baptizo” - chrzest) to nazwa, która była im nadawana, ponieważ kwestionowali sensowność chrztu niemowląt. Baptyści (jak i niektóre inne Kościoły protestanckie) uważają, że jest ona sprzeczna z nauką i praktyką Nowego Testamentu, bezwartościowa, a nawet szkodliwa, bo sugeruje, że można być chrześcijaninem w sposób bierny „z urodzenia”.

Takiemu podejściu przeciwstawiają konieczność podjęcia przez każdego człowieka osobistej decyzji naśladowania Chrystusa, po której dopiero może nastąpić świadome przyjęcie chrztu wiary połączone z aktywnym włączeniem się w życie Kościoła.

Ponadto jest siedem głównych punktów, które wyróżniają baptystów:

  • Pismo Święte jest natchnionym Słowem Boga i jest jedynym autorytetem w sprawach odnoszących się do wiary i postępowania.
  • Każdy zbór (kościół lokalny) jest w pełni autonomiczny – działa niezależnie, to znaczy, że członkowie zboru sami wybierają pastora, decydują o sprawach finansowych i o tym jak ten zbór będzie funkcjonował.
  • Wszyscy wierzący są kapłanami to znaczy nie ma podziału na duchownych i świeckich. Każdy wierzący ma taki sam przystęp do Boga bez żadnych ziemskich pośredników. Jedynym pośrednikiem jest sam Pan Jezus Chrystus.
  • Chrystus ustanowił w kościele dwa obrzędy: chrzest wierzących i Wieczerzę Pańską.
  • Członkiem zboru może zostać osoba zbawiona, to znaczy osoba, która przez osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela otrzymała zbawienie.
  • W kościele są ustanowione dwa urzędy: pastor oraz diakon. Liczba pastorów i diakonów w danym zborze może być różna w zależności od potrzeb lokalnej społeczności.
  • Oddzielenie kościoła od państwa.

Co podkreślają baptyści?

  • Człowiek jest z natury grzesznikiem, to znaczy, że grzech panuje nad nim od momentu urodzenia. Wszystko co wychodzi z serca człowieka - jego uczynki, myśli czy pragnienia - skażone jest grzechem i przez to nie podoba się Bogu. Człowiek nie jest w stanie i nie może nic zrobić by ten stan zmienić. Z powodu grzechu człowiek jest oddzielony od Boga, nie zbliża się do Niego oraz jest pod Bożym potępieniem.
  • Bóg w swoim miłosierdziu zmiłował się nad człowiekiem i posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa aby każdy kto w Niego wierzy miał życie wieczne. Jezus wziął na siebie grzech człowieka i doświadczył kary za niego umierając na krzyżu. Bóg, przez swojego Syna, wzywa wszystkich ludzi do upamiętania się (odwrócenia się od grzechu) i do osobistej wiary w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.
  • Każdy człowiek, który wiarą odpowie na to wezwanie i przyjdzie do Jezusa polegając wyłącznie na Jego doskonałej ofierze za grzech, otrzyma: przebaczenie grzechów, przyjęcie do Bożej rodziny oraz wieczne dziedzictwo w niebie. Wyrazem tej wiary jest chrzest oraz włączenie się do życia kościoła.

Dokumenty kościelne