Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Wyznanie wiary

Bóg

Jest jeden Bóg, który od wieczności istnieje w trzech różnych, ale równych osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty. Bóg jest niezmienny w swojej świętości, sprawiedliwości, mądrości i miłości. Bóg jest wszechmogącym Stwórcą, Zbawicielem oraz Sędzią. Podtrzymuje wszystkie rzeczy oraz zarządza nimi według swojej suwerennej woli i dla swojej własnej chwały.

Pismo Święte (Biblia)

Bóg objawił się w Piśmie Świętym, które składa się wyłącznie ze Starego i Nowego Testamentu (w sumie 66 ksiąg, 39 ksiąg Starego i 27 Nowego Testamentu). Każde słowo zostało natchnione przez Boga za pośrednictwem ludzkich autorów, co powoduje, że Pismo Święte, w oryginale, jest w całości Słowem Bożym, bez błędów oraz jest w pełni wiarygodne jeśli chodzi o fakty oraz naukę. Tylko Pismo Święte przemawia jako ostateczny autorytet oraz jest wystarczające we wszystkich sprawach dotyczących wiary i postępowania. Prawdziwe oraz duchowe zrozumienie Pisma Świętego przychodzi poprzez naukę Ducha Świętego.

Człowiek

Wszyscy mężczyźni i kobiety, jako stworzeni na Boży obraz, mają stałą i równą godność oraz wartość. Największym ich celem jest bycie posłusznym Bogu oraz chwalenie i miłowanie Go. W wyniku upadku naszych pierwszych rodziców w grzech , każdy aspekt ludzkiej natury, z którą się rodzimy, został zdeprawowany, co powoduje, że wszyscy mężczyźni i kobiety nie mają duchowego życia, są winnymi grzesznikami oraz wrogami Boga. Zatem każda osoba znajduje się pod potępieniem Bożym i powinna narodzić się na nowo, otrzymać przebaczenie i być pojednanym z Bogiem w celu poznania Go i podobania się Mu. Dlatego Bóg nakazuje wszystkim ludziom aby się upamiętali, odwrócili od swoich grzechów i uwierzyli w Jezusa Chrystusa.

Pan Jezus Chrystus

Pan Jezus Chrystus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, jednoczącym w osobie odwiecznego Syna Bożego jego boską naturę oraz jego ludzką naturę. Poczęty został z Ducha Świętego, narodził sie z Marii, dziewicy, i żył bezgrzesznym życiem.

Umarł na krzyżu jako zastępstwo za swój lud, przelewając swoją bezcenną krew, biorąc na siebie Boży gniew oraz będąc ukaranym za ich grzechy. Powstał z martwych i w swoim zmartwychwstałym ciele wstąpił do nieba. Teraz jest wywyższony jako Pan wszystkiego. Przed obliczem Ojca wstawia się za swoim ludem. Jezus Chrystus, Syn Boży, jest jedyną drogą którą człowiek może przyjść do Boga Ojca.

Zbawienie

Ewangelia jest Bożym planem zbawienia. Zbawienie, bycie zbawionym od kary na jaką nasze grzechy zasługują, jest całkowicie dziełem Bożej łaski. Nie można na nie zapracować lub zasłużyć. Zostało ono osiągnięte przez Pana Jezusa Chrystusa dla jego ludu, który, z powodu bezwarunkowej miłości Boga, został wybrany w Nim przed założeniem świata. Bóg w swojej miłości przebacza grzesznikom, oraz, przez Ducha Świętego, daje im dary upamiętania i wiary.

Boże zbawienie w Chrystusie jest oferowane darmo wszystkim, którzy chcą być zbawieni. Grzesznicy, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa są usprawiedliwieni wyłącznie przez wiarę, są uważani przez Boga za sprawiedliwych, są przyjęci do Bożej rodziny oraz otrzymują życie wieczne. Dlatego zbawienie każdego wierzącego jest bezpieczne na wieczność w Panu Jezusie Chrystusie przez Jego zbawczą i zachowującą moc.

Duch Święty

Duch Święty został posłany z nieba, aby uwielbić Chrystusa oraz aby zastosować Jego dzieło zbawienia. Przekonuje grzeszników, udziela duchowego życia oraz daje prawdziwe zrozumienie Pisma Świętego. Zamieszkuje we wszystkich wierzących, daje pewność zbawienia oraz powoduje, że stają się oni coraz bardziej podobni do Chrystusa. Udziela mocy oraz daje dary członkom Kościoła do czczenia, służenia i misji.

Kościół

Kościół powszechny jest ciałem, którego głową jest Chrystus i do którego należą wszyscy zbawieni. Jest on widoczny poprzez kościoły lokalne, które są zgromadzeniami wierzących, którzy powierzają się sobie nawzajem dla czczenia Boga, głoszenia Słowa, administrowania Chrztu oraz Wieczerzy Pańskiej, dla opieki duszpasterskiej i dyscypliny oraz dla ewangelizacji. Pismo Święte oraz wierne głoszenie Bożego słowa mają centralne znaczenie jeśli chodzi o prawdziwe czczenie Boga. Jedność ciała Chrystusa jest wyrażana w kościołach oraz pomiędzy nimi poprzez wzajemną miłość, troskę i zachętę. Prawdziwa wspólnota pomiędzy kościołami istnieje tylko wtedy, gdy są one wierne ewangelii.

Chrzest i Wieczerza Pańska

Chrzest przez pełne zanurzenie oraz Wieczerza Pańska zostały wprowadzone i nakazane wszystkim wierzącym przez Pana Jezusa Chrystusa. Są one administrowane w kontekście kościoła lokalnego.

Chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego jest symbolem zmycia grzechów, jedności z Chrystusem, wejścia do Jego Kościoła oraz życia dla Boga.

Wieczerza Pańska jest prostym, symbolicznym posiłkiem, który przypomina wierzącym o ofierze Chrystusa jaka została za nich złożona. Kiedy w niej uczestniczymy, jest nam przypominane abyśmy w naszych sercach, przez wiarę, karmili się Chrystusem.

Bycie ochrzczonym w wodzie nie czyni nikogo chrześcijaninem. Korzyści ofiarniczej śmierci Chrystusa nie są przyjmowane przez spożycie chleba i wina. Chleb i wino pozostają niezmienione.

Przyszłość

Pan Jezus Chrystus wróci w chwale, wzbudzi umarłych i będzie sprawiedliwie sądził świat. Grzesznicy otrzymają wieczną karę a sprawiedliwi zostaną powitani do życia w wiecznej radości w społeczności z Bogiem. Bóg uczyni wszystko nowym i będzie uwielbiony na wieki.


Zobacz inne dokumenty