Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Modlitwa o sprawujących władzę w naszym kraju

12 stycznia 2016

Andrzej Kempczyński

W naszym kraju nie mamy króla, który miałby w swoim ręku całą władzę. Ale za to mamy trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Dla przypomnienia władza ustawodawcza to Sejm i Senat, władza wykonawcza to Prezydent i Rząd, władza sądowa to sądy i trybunały.

W 1 Tymoteusza 2:1-2 Paweł napomina, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych. A ponieważ nie mamy króla to powinniśmy modlić się o tych, którzy w naszym kraju sprawują władzę. Czy będzie to opcja lewa, prawa, centralna czy jakaś inna kombinacja nie ma to najmniejszego znaczenia ponieważ „On [Bóg] utrąca królów i ustanawia królów” (Daniela 2:21) „oraz Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i ustanawia nad nim, kogo chce” (Daniela 5:21). Jaka by nasza władza nie była to powinniśmy się modlić o tych, którzy ją sprawują.

Ale o co się modlić, o co prosić, o co błagać? Wydaje mi się, że Psalm 72 może być tu bardzo pomocny.

Salomonowy.

Boże! Daj królowi prawa swoje
I sprawiedliwość swoją synowi królewskiemu,
Aby sądził lud twój sprawiedliwie, a ubogich twoich wedle prawa!
Niech góry przyniosą ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość!
Niechaj sądzi ubogich ludu, wybawi biednych, ale niech zdepcze ciemiężyciela.
Niech boją się ciebie, póki słońce i póki księżyc świecić będzie, z pokolenia w pokolenie.
Niech będzie jak deszcz, który pada na łąkę skoszoną, jak ulewa zraszająca ziemię!
Niech zakwitnie sprawiedliwość za dni jego i obfitość pokoju, póki stanie księżyca!
Niech panuje od morza do morza i od rzeki aż do krańców ziemi!
Niech przed nim zegną kolana przeciwnicy, a nieprzyjaciele jego niech proch liżą!
Królowie Tarszysz i wysp niech przynoszą dary; królowie Saby i Seby niech złożą daninę!
Niech mu oddają pokłon wszyscy królowie, niech mu służą wszystkie narody!
Bo ocali biedaka, który woła o ratunek, i ubogiego, który nie ma pomocy.
Zlituje się nad nędzarzem i biednym i wybawi dusze biednych.
Z ucisku i gwałtu wyzwoli ich życie, bo krew ich jest droga w oczach jego.
Niech więc żyje i niechaj mu składają złoto z Saby, niech zawsze modlą się za niego! Niech każdego dnia mu błogosławią!
Niech będzie nadmiar zboża w kraju, aż po szczyty gór, niech zaszumi jak Liban plon jego, niech zakwitną mieszkańcy miasta jak trawa polna.

Niech imię jego trwa wiecznie, niech imię jego kwitnie, póki świeci słońce!
Niech ludzie błogosławią się nim wzajemnie! Niech sławią go wszystkie narody!
Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, który sam jeden czyni cuda!
I niech będzie chwalebne imię jego błogosławione na wieki, a cała ziemia niech będzie pełna chwały jego! Amen, Amen.

Koniec modlitw Dawida, syna Isajego.

- Psalm 72

Zamiast słowa „król” możemy wstawić „ci, którzy sprawują władzę”. Pojawiają się tu różne tematy, które możemy użyć w modlitwach. Wymienię kilka:

  • żeby prawo było zgodne z Bożym prawem
  • żeby sądy były sprawiedliwe
  • żeby biedni byli chronieni
  • żeby władza prowadziła do dobrych rzeczy
  • żeby kraj był silny, tak, że inne kraje będą się z nim liczyć
  • żeby w kraju panował pokój
  • żeby był dobrobyt w kraju
  • żeby władza miała szacunek u ludzi

Jednym słowem, żeby władza sprawowana w naszym kraju odzwierciedlała tę, która jest sprawowana przez Króla królów i Pana panów, Jezusa Chrystusa.


Zobacz inne artykuły