Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czy ci, którzy mają wiarę w Chrystusa, powinni szukać zbawienia poprzez swoje własne uczynki, lub gdziekolwiek indziej?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Nie, nie powinni, jako że wszystko to co jest konieczne do zbawienia znajduje się w Chrystusie. Poszukiwanie zbawienia przez dobre uczynki jest zanegowaniem, że Chrystus jest jedynym Odkupicielem i Zbawicielem.

Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.

- List do Galacjan 2:16
Komentarz

Utrzymujemy, że jakiegokolwiek rodzaju mogą być uczynki człowieka, to jest on uważany przed Bogiem za sprawiedliwego po prostu na podstawie darmowego miłosierdzia; ponieważ Bóg, bez względu na jakiekolwiek uczynki, dobrowolnie przyjmuje go w Chrystusie, poprzez przypisanie sprawiedliwości Chrystusowej jemu tak jak by to była jego własna. To nazywamy sprawiedliwością z wiary, to jest kiedy człowiek, pusty i pozbawiony wszelkiej ufności w uczynki, czuje się przekonany, że jedynym powodem przyjęcia go przez Boga jest sprawiedliwość, której jemu samemu brakuje, i jest pożyczona od Chrystusa. Miejsce, w którym świat zbacza (ponieważ ten błąd panował prawie w każdej epoce), polega na wyobrażaniu sobie, że człowiek, jakkolwiek częściowo wadliwy może, ciągle w jakimś stopniu zasłużyć na Bożą przychylność poprzez uczynki.... Bóg jedna nas ze sobą, od nie polegania na naszych uczynkach ale wyłącznie na Chrystusie, i poprzez darmową adopcję czyni nas swoimi dziećmi zamiast dziećmi gniewu. Tak długo jak Bóg bierze pod uwagę nasze uczynki, nie znajduje żadnego powodu dlaczego powinien nas kochać. Dlatego jest konieczne, żeby pogrzebał nasze grzechy, przypisał nam posłuszeństwo Chrystusa, wyłącznie które może przejść jego badanie, i przyjąć nas jako sprawiedliwych poprzez jego zasługi. To jest jasna i zwarta nauka Pisma, „o której świadczą”, jak mówi Paweł „zakon i prorocy.” (Rzym 3:21)

- Jan Kalwin (1509–1564). Z “The Necessity of Reforming the Church” in Theological Treatises, edited and translated by J.K.S. Reid, The Library of Christian Classics (Louisville: WJKP, 1954), 199. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi