Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czy wszyscy ludzie, tak jak są zgubieni przez Adama, są zbawieni przez Chrystusa?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Nie, tylko ci, którzy są wybrani przez Boga i przyłączeni do Chrystusa przez wiarę. Niemniej jednak, Bóg w swoim miłosierdziu okazuje powszechną łaskę nawet tym, którzy nie są wybrani, poprzez ograniczanie skutków grzechu oraz umożliwiając działania kultury dla dobra człowieka.

Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.

- List do Rzymian 5:17
Komentarz

Powszechna łaska jest terminem przypisanym do tych ogólnych błogosławieństw, których udziela Bóg wszystkim ludziom bez różnicy, tak jak chce; nie tylko swojemu ludowi, ale każdemu człowiekowi, zgodnie z swoją wolą. Lub, powszechna łaska oznacza te powszechne działania Ducha Świętego, w których bez odnowienia serca, posługuje się On wpływem moralnym, powstrzymuje grzech, porządkuje i podtrzymuje życie społeczne i promuje sprawiedliwość w jej cywilnym wymiarze. Taka jest ogólna definicja. Duch Święty od samego początku działał na tym świecie i wpływał na ludzi, którzy nie będąc zbawionymi szli na zatracenie. Podczas ich przebywania na tym świecie byli oni poddani tym ogólnym, nie zbawiającym operacjom Ducha Świętego. ... Nie jest to wpływ zbawiający, ani odkupieńczy, chociaż zawiera się w Bożym planie. ... Gdyby Duch Święty nie działał w człowieku w tym ogólnym sensie, to rodzaj ludzki, w rezultacie upadku i grzechu, zniszczałby i poszedł w zapomnienie dawno temu. ... Następnym obszarem działania jest kultura. Mam tu na myśli sztukę, naukę, zainteresowanie sprawami umysłu, literaturę, architekturę, rzeźbę, malarstwo i muzykę. Nie podlega żadnej dyskusji fakt, iż oddanie się naukom humanistycznym jest dobre. Nie prowadzi to do odkupienia, ale czyni ludzi bogatszymi; sprawia, że ich życie jest lepsze. A skąd te wszystkie rzeczy przychodzą? W jaki sposób wytłumaczymy geniusz Shakespeare’a lub Michała Anioła? Odpowiedź Pisma Świętego brzmi, że wszyscy ci ludzie posiadali swoje dary i byli zdolni do ich używania dzięki działaniu powszechnej łaski, dzięki temu ogólnemu oddziaływaniu Ducha Świętego.

- David Martyn Lloyd-Jones (1899–1981). Z "Stworzenie i powszechna łaska" w Wielkie Doktryny, “Część 2: Bóg Duch Święty” (Legatio, 2001), 30–31. Tłum. Andrzej Kempczyński

Dodatkowe pytania
(Autor: Andrzej Kempczyński)

Czy wszyscy ludzie będą zbawieni?

Nie, nie będą. Biblia nigdzie nie mówi o powszechnym zbawieniu. Tutaj pojawia się werset z 1 Tym 2:4 który mówi, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Ale czy ten werset mówi o tym, że wszyscy będą zbawieni? Nie, nie mówi. Poza tym trzeba zestawić ten fragment z innymi fragmentami, np z tym o szerokiej i wąskiej bramie (Mt 7:13), czy związanych z księgą żywota (Obj 20:15), czy z sądem ostatecznym i oddzieleniem owiec od kozłów. Jest dużo różnych fragmentów, które jednoznacznie nam mówią, że nie wszyscy będą zbawieni.

Kto zatem będzie zbawiony?

Jest dużo fragmentów, które wskazują, że Bóg wybrał ludzi do zbawienia. Generalnie Bóg zbawia tych, którzy są zapisani w księdze żywota. Nikt nie może przyjść do Jezusa jeśli go nie pociągnie Ojciec. Ojciec dał owce Jezusowi i te owce będą zbawione. Rzym 8:28-30 mówi o tym, że Bóg przeznaczył ludzi do zbawienia i jest to jakaś konkretna liczba. Są to osoby, które uwierzyły w Pana Jezusa Chrystusa.

Czy Boża łaska jest zarezerwowana tylko dla wybranych?

Zbawcza łaska tak. Ale jest też powszechna łaska. Ta powszechna łaska jest dla wszystkich ludzi. Deszcz pada na sprawiedliwych jak i niesprawiedliwych. Słońce świeci zarówno na sprawiedliwych jak i niesprawiedliwych. Bóg troszczy się o całe stworzenie.

Czy jeżeli ktoś nie ma w swoim życiu zbawczej łaski Jezusa Chrystusa to jest gorszy?

Nie, nie jest. Wszyscy są grzesznikami więc nie ma różnicy.


Zobacz inne pytania i odpowiedzi