Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Co jeszcze jest odkupione przez śmierć Chrystusa?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Śmierć Chrystusa jest początkiem odkupienia i odnowienia wszystkich (wszystkie) części upadłego stworzenia, gdyż on w mocy kieruje wszystkimi rzeczami ku swojej własnej chwale oraz ku dobru stworzenia.

Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.

- 2 List do Koryntian 5:21
Komentarz

Jezus jest Odkupicielem, to jest jego imię; przyszedł na świat w tym właśnie celu, aby odkupić …. Przelał swoją cenną krew …. Dlatego wierzmy [np. polegajmy na, wierzmy w, ufajmy] naszemu kochanemu Odkupicielowi oraz jego odkupieniu; i wierzmy, że wkrótce nadejdzie dzień naszego pełnego odkupienia, kiedy zostaniemy uwolnieni całkowicie i na zawsze od grzechu, Szatana oraz świata; od wszystkich naszych ciężarów, obaw, i smutków, pokus oraz prześladowań .... Albo Bóg jest nasz, albo nie; albo Chrystus jest nasz, albo nie; Jeśli Bóg i Chrystus nie będą naszymi, mamy wystarczający powód do zmartwienia serca .... Ale jeśli Bóg będzie nasz, i jeśli Chrystus będzie nasz ... i jeśli właściwie i prawdziwie przyjęliśmy Chrystusa Pana, jako naszego Pana i Zbawiciela; i uczciwie oddaliśmy samych siebie jemu; wtedy możemy działać w wierze w Boga jako naszego Boga, oraz Jezusa Chrystusa jako naszego, i możemy rościć sobie nasze prawo w Bogu i w Chrystusie, i we wszystkim kim Bóg i Chrystus są i mają, jako nasze własne; a wtedy czy jest jakiś powód do zmartwienia serca? Jeśli Bóg jest nasz, jeśli Chrystus jest nasz, wszystko co jest jego jest nasze, życie nasze, śmierć nasza: co jeśli brakuje nam relacji i przyjaciół, honoru, bogactwa i zdrowia, czyż wszystko zaspokajający Bóg może być niewystarczający? Czy Jezus, w którym mieszka cała pełnia, jest niewystarczający by zaspokoić potrzeby wszystkich? ... Jezus Chrystus jest wszystkim i we wszystkim; i jeśli Chrystus jest twój, wszystko jest twoje; Bóg jest twój, i dobro obydwu światów jest twoje; i czego więcej można pragnąć.

- John Bunyan (1628–1688). Z “Heart's Ease in Heart Trouble” w Bunyan’s Grace Abounding to the Chief of Sinners; Heart's Ease in Heart Trouble; The World to Come; and Barren Fig-tree (Philadelphia: JJ Woodward, 1828), 191–211. Tłum. Andrzej Kempczyński

Dodatkowe pytania
(Autor: Andrzej Kempczyński)

Kiedy myślimy o odkupieniu to w zasadzie myślimy o odkupieniu kogo?

Generalnie sprowadzamy to do odkupienia człowieka, ludzi.

Ale czy czasem odkupienie nie jest szerszym tematem niż tylko odkupienie ludzi?

Biblia oczywiście mówi o odkupieniu człowieka, ale nie tylko. Mówi też o odkupieniu wszystkiego.

Ef 1:9-10 – jest tu mowa o połączeniu w jedną całość wszystkiego co jest na niebiosach i tego co jest na ziemi w nim. To jest Boża wola, Boży plan, który jest szerszy niż odkupienie człowieka. Bóg ma plan dla całego stworzenia.

Szatan i jego aniołowie zostaną wrzuceni do jeziora ognia. Tam też zostaną wrzucone dusze ludzi, którzy nie są zapisanie w księdze żywota Baranka. Jest to druga śmierć. Na końcu będzie nowe niebo i nowa ziemia oraz miasto Jeruzalem, które bedzie zamieszkane przez Boga i wszystkich odkupionych.

Rzym 8:19 mówi nam, że stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. To znaczy, że stworzenie oczekuje tego momentu, kiedy odkupienie stanie się całkowite, kiedy Boże dzieci będą doskonałe, ich ciała będą odkupione, przemienione.

Dlaczego całe stworzenie tak tego oczekuje z tęsknotą?

Ponieważ wtedy nastąpi odkupienie wszystkiego, całego stworzenia. Wtedy nastąpi odnowienie wszystkiego.

Jaki jest obecny stan stworzenia?

Zostało poddane znikomości. Jest w niewoli skażenia. Co to znaczy? To znaczy, że upadek człowieka w gzech spowodował, że całe stworzenie zostało dotknięte konsekwencjami grzechu, nie tylko człowiek. Skażenie, rozpad dotyczy wszystkich istot, żywych i martwych. A ponieważ stało się tak przez upadek człowieka to odkupienie człowieka będzie też odkupieniem całego stworzenia.


Zobacz inne pytania i odpowiedzi