Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czy śmierć Chrystusa oznacza, że wszystkie nasze grzechy mogą zostać przebaczone?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Tak, ponieważ śmierć Chrystusa na krzyżu całkowicie zapłaciła karę za nasz grzech, Bóg łaskawie przypisuje nam sprawiedliwość Chrystusa tak jakby była naszą własną i nie będzie już więcej pamiętał naszych grzechów.

On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

- 2 List do Koryntian 5:21
Komentarz

Mimo że jeden grzech był wystarczający, aby sprowadzić potępienie, to darmowy dar łaski w Chrystusie jest z wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu. I mamy solidną podstawę ku temu, ponieważ sprawiedliwość Chrystusa jest Bożą sprawiedliwością, i Bóg uwielbi ją, tak że będzie stała jako dobra dla tych, którzy przez wiarę stosują ją przeciwko swoim codziennym grzechom, aż do momentu kiedy naraz przestaniemy zarówno żyć jak i grzeszyć. Dla tego szczególnego celu Syn Boży został dobrowolnie uczyniony grzechem, abyśmy mogli zostać uwolnieni od tego samego. A jeśli wszystkie nasze grzechy złożone na Chrystusie nie mogły zabrać od niego Bożej miłości, czy zabiorą Bożą miłość od nas, kiedy przez krew Chrystusa nasze dusze będą od nich oczyszczone? O miłosierdziu wszystkich łask, że ... zrobiłby coś aby ... uczynić nas swoimi w taki sposób, że wszyscy aniołowie w niebie stoją w zdumieniu; nawet jego Syn nie tylko biorąc naszą naturę i nedzny stan, ale nasz grzech na siebie, kiedy to zostało zlikwidowane, żebyśmy mogli przez Chrystusa mieć odwagę z Bogiem jako naszym, który jest teraz w niebie przebywającym tam dla nas, aż do momentu kiedy sam przyprowadzi nas do domu, i stawi nas przed Ojcem dla niego na wieki!

- Richard Sibbes (1577–1635). Z kazania “Of Confirming this Trust in God” w The Soul's Conflict and Victory over Itself by Faith (London: Pickering, 1837), 325–326. Tłum. Andrzej Kempczyński

Dodatkowe pytania
(Autor: Andrzej Kempczyński)

Za jakie grzechy umarł Odkupiciel?

Hbr 9:26. Jest tu mowa o grzechu – liczba pojedyncza. Jezus nie umarł za tylko jeden konkretny grzech. Jan Chrzciciel mówi o Baranku Bożym, który gładzi grzech świata. Więc określenie grzechu jest pojęciem zbiorczym, który zawiera w sobie każdy grzech ludzkości, cały grzech rodzaju ludzkiego.

Kol 2:13-14. Paweł mówi nam, że Jezus odpuścił nam wszystkie grzechy.

Czy odpuścił „wszystkie wszystkie” grzechy czy tylko wszystkie do momentu nawrócenia?

Hbr 10:14-18. Wystarczyła jedna ofiara, jaką złożył Jezus, aby na zawsze uczynić doskonałymi tych, którzy są uświęceni. To wskazuje, że kiedy Paweł mówi nam, że Jezus odpuścił nam wszystkie grzechy, znaczy że odpuścił nam nie tylko te przeszłe, ale też te teraźniejsze i przyszłe.

Gdzie jest odpuszczenie tam nie ma już ofiary za grzech. Gdyby Jezus nie odpuścił nam wszystkich grzechów to ciągle potrzebowalibyśmy kolejnej ofiary za grzech. Ciągle bylibyśmy w tym samym miejscu.

1 Jan 2:2. Jezus jest ubłaganiem za grzechy całego świata. To znaczy, nie tylko za grzechy tych, którzy żyli w czasach Jezusa, ale całego świata dzisiaj i w przyszłości.

Co zrobić kiedy zgrzeszymy?

1 Jan 1:9; 2:1-2. Trzeba wyznać grzech Bogu a Bóg odpuści nam i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jest to możliwe ponieważ Jezus, który jest naszym orędkownikiem przed Ojcem, dokonał już przebłagania za nasze grzechy. Nie potrzebujemy nowej ofiary za grzech. Bóg nie potrzebuje robić czegoś nowego, żeby nasz grzech mógł zostać przebłagany.

Czy to, że Jezus zgładził grzech świata oznacza, że wszyscy ludzie mają odpuszczone grzechy?

Nie. To że jest lekarstwo na jakąś chorobę nie oznacza, że choroba przestała istnieć i być groźna. Żeby uleczyć chorobę trzeba lekarstwo zażyć. Tak samo jest z odpuszczeniem grzechu. Ofiara Chrystusa, a w konsekwencji odpuszczenie grzechów, jest skuteczna przez wiarę (Rzym 3:25). To znaczy, że trzeba uwierzyć w Jezusa Chrystusa by otrzymać odpuszczenie grzechów.


Zobacz inne pytania i odpowiedzi