Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Dlaczego było konieczne, aby Chrystus, Odkupiciel, umarł?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Ponieważ śmierć jest karą za grzech, Chrystus umarł dobrowolnie w nasze miejsce, aby uwolnić nas z mocy grzechu i kary za niego oraz by przyprowadzić nas do Boga. Przez swoją zastępczą, przebłagalną śmiercią, tylko on odkupia nas od piekła i zyskuje nam przebaczenie grzechu, sprawiedliwość oraz życie wieczne.

I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych...

- List do Kolosan 1:21-22
Komentarz

Sprawiedliwy, kochający Ojciec uniżył się, by stać się w i poprzez ciało swojego jedynego Syna, grzechem i przekleństwem za nas, po to, aby odkupić nas bez narażania na szwank swojego własnego charakteru .... Biblijna ewangelia przebłagania jest o Bogu zadośćczyniącym sobie przez podstawienie siebie za nas .... Koncepcja zastępstwa, można powiedzieć, leży u serca zarówno grzechu jak i zbawienia. Ponieważ istotą grzechu jest człowiek podstawiający siebie za Boga, podczas gdy istotą zbawienia jest Bóg podstawiający się za człowieka. Człowiek ukazuje się przeciwko Bogu i stawia siebie tam gdzie tylko Bóg zasługuje być; Bóg ofiarowuje siebie za człowieka i stawia siebie tam gdzie tylko człowiek zasługuje być. Człowiek żąda przywilejów, które należą jedynie do Boga; Bóg przyjmuje kary, które należą jedynie do człowieka.

- John Stott (1921–2011). Z The Cross of Christ (Downer’s Grove: IVP, 1986), 159–160. Tłum. Andrzej Kempczyński

Dodatkowe pytania
(Autor: Andrzej Kempczyński)

Czy śmierć Jezusa jest wbrew jego woli? Czy Jezus jest w jakiś sposób przymuszony do tego by umrzeć?

Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż Ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego.

- Ewangelia Jana 10:17-18

Jezus mówi nam, że jego śmierć jest jego własnym wyborem. On kładzie swoje życie z własnej woli. Robi to dobrowolnie i świadomie.

I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać.

- Ewangelia Marka 8:31
Jezus zapowiadając swoją śmierć mówi swoim uczniom, że musi być zabity. Więc jego śmierć jest pewną koniecznością. Dlaczego jest koniecznością?

A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią, i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia.

- List do Hebrajczyków 9:22

Bo życie ciała jest we krwi, a Ja dopuściłem ją dla was [tylko] na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie.

- 3 Księga Mojżeszowa 17:11

Bóg w ST pozwolił, aby człowiek mógł składać ofiary za swój grzech. Jakie to były ofiary? Ze zwierząt. Ich krew służyła przy dokonywaniu przebłagania za życie ludzi. Grzech powodował, że Bóg żądał życia. Karą za grzech jest śmierć. Bóg dał ofiary zastępcze za człowieka. Były to ofiary ze zwierząt.

Nie wystarczyło upuścić trochę krwi ze zwierzęcia i wylać ją na ołtarzu. Zwierzę musiało zostać zabite, a jego krew była używana do przebłagania za grzech. Więc kiedy mówimy o krwi, w tym kontekście, to mamy na myśli śmierć.

Ofiary ze zwierząt tylko zakrywały grzech, ale go nie usuwały. Więc potrzebna była lepsza ofiara. Taka, której nie trzeba by było powtarzać i która gładziłaby grzech. Potrzebny był Baranek Boży, doskonały Boży Syn, który złożyłby doskonałą ofiarę, skuteczną dla wszystkich, którzy wierzą.

Dlatego Odkupiciel, ponieważ był doskonały, bez skazy, musiał ofiarować swoją krew, jako Baranek Boży, który gładzi grzech świata. A jeśli musiał ofiarować swoją krew to znaczy, że musiał umrzeć, musiał zostać zabity.

To prowadzi nas do wniosku, że Odkupiciel musiał umrzeć, abyśmy my mogli żyć, jeśli tylko wierzymy w Niego.


Zobacz inne pytania i odpowiedzi