Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Dlaczego Odkupiciel musi być prawdziwie Bogiem?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Żeby z powodu jego boskiej natury jego posłuszeństwo i cierpienie były doskonałe i skuteczne; i także żeby był w stanie ponieść sprawiedliwy gniew Boga przeciwko grzechowi a mimo to pokonać śmierć.

(...) którego Bóg wzbudził, rozwiązawszy boleści śmierci, jakoż było to niepodobne, aby od niej miał być zatrzymany.

- Dzieje Apostolskie 2:24
Komentarz

Niech nikt nie płacze z powodu swoich grzechów, ponieważ przebaczenie zaświeciło z grobu. Niech nikt nie boi się śmierci, ponieważ śmierć Zbawiciela nas uwolniła. W takim stopniu w jakim był jej więźniem, zniszczył ją .... Uczynił Piekło więźniem. Rozgniewał ją kiedy spróbowała jego ciała. I Izajasz, zapowiadając to, wołał: Piekło, powiedział, zostało rozgniewane, kiedy napotkało ciebie …. Było rozgniewane, ponieważ zostało zlikwidowane. Było rozgniewane ponieważ zostało wykpione. Było rozgniewane ponieważ zostało zabite. Było rozgniewane, ponieważ zostało spętane łańcuchami. Wzięło ciało, i spotkało Boga twarzą w twarz. Wzięło ziemię, i spotkało Niebo. Wzięło to co było widzialne, i upadło na niewidzialne. O Śmierci, gdzie jest twoje żądło? O Piekło, gdzie jest twoje zwycięstwo? Chrystus zmartwychwstał, a ty jesteś obalone. Chrystus wstał, a demony są upadłe. Chrystus wstał, a Anioły radują się. Chrystus wstał I życie króluje.

- Jan Chryzostom (347–407). Z “Easter Sermon by John Chrysostom” w Service Book of the Holy Orthodox-Catholic Apostolic (Greco-Russian) Church tłumaczenie Isabel Florence Hapgood (New York: Riverside Press, 1906), 235–236. Tłum. Andrzej Kempczyński

Dodatkowe pytania
(Autor: Andrzej Kempczyński)

Skąd wiemy, że Jezus jest Bogiem?

Jest na to wiele różnych argumentów. Jan zaczyna swoją Ewangelię od stwierdzenia, że Jezus jest Bogiem – Słowo było Bogiem i Słowo stało się ciałem. Jezus ma moc odpuszczać grzechy, co tylko Bóg może robić. Jezus panuje nad śmiercią, chorobą, naturą, naucza z mocą. Więc ma przypisaną boską moc. Jezusowi jest oddawana cześć. Poza tym jest określony jako Pan, co jest równe Jahwe. (Argumentów jest mnóstwo.)

Dlaczego Jezus musi być prawdziwie Bogiem?

Jeśli Jezus byłby tylko człowiekiem to czy jego ofiara mogłaby być wieczna? (Hbr 5:9) Czy jeżeli Jezus byłby tylko człowiekiem to czy byłby w stanie zgładzić grzech świata? (Jan 1:29)

Jest powiedziane, że Jezus jest naszym arcykapłanem. Jest też pokazane jak On się różni od innych arcykapłanów. My potrzebujemy takiego, który żyłby wiecznie, który wiecznie wstawiałby się za nami, który byłby sprawcą zbawienia wiecznego. Taki arcykapłan musi być Bogiem, ponieważ żaden człowiek nie jest w stanie spełnić tych wymagań. (Hbr 7:23-28) Szczególnie werset 26 wskazuje, że arcykapłan musi być kimś więcej niż człowiek – święty, niewinny, nieskalany, odłączony od grzeszników i wywyższony nad niebiosa. Który by złożył jedną doskonałą ofiarę, która byłaby wieczna i dla wszystkich wierzących. Do tego żaden człowiek nie jest zdolny. Tylko Bóg mógł dokonać zbawienia wiecznego. Dlatego Jezus musi być prawdziwie Bogiem.


Zobacz inne pytania i odpowiedzi