Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Kto jest Odkupicielem?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Jedynym Odkupicielem jest Pan Jezus Chrystus, odwieczny Boży Syn, w którym Bóg stał się człowiekiem i sam poniósł karę za grzech.

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus...

- 1 List do Tymoteusza 2:5
Komentarz

Dostrzegłem nową i wspaniałą tajemnicę. Moje uszy rozbrzmiewają pieśnią Pasterza nie pogwizdującego delikatną melodią, ale śpiewającego z całą siłą niebiański hym. Aniołowie śpiewają. Archaniołowie mieszają swoje głosy w harmonii. Cherubowie śpiewają swoją radosną chwałę. Serafowie wywyższają Jego chwałę. Wszyscy dołączają by chwalić ten świętą ucztę, widząc Boga tu na ziemi i człowieka w niebie. Ten, który jest ponad, teraz dla naszego odkupienia przebywa tu poniżej; i ten, który był uniżony jest przez boskie miłosierdzie podniesiony .... I nie pytajcie jak: bo gdzie Bóg chce, porządek natury ulega. Ponieważ On zechciał; Miał moc; Zstąpił; Odkupił; wszystkie rzeczy poddały się w posłuszeństwo Bogu .... Ponieważ kiedy był Bogiem, stał się człowiekiem; a mimo to nie oddalił się od boskości, która była jego. Ani przez żadną stratę boskości stał się człowiekiem, ani przez wzrost nie stał się z człowieka Bogiem; ale będąc Słowem stał się ciałem, Jego natura, z powodu nieprzeniknioności, pozostająca niezmienioną .... Jednorodzony, który był przed wiecznością, który nie może być dotknięty ani uchwycony, który jest ... bez ciała, teraz przywdział moje ciało, które jest widoczne i podatne na zepsucie. Z jakiego powodu? ... Sędziwy stał się niemowlęciem. Ten, który siedzi na wzniosłym i niebiańskim Tronie, teraz leży w żłobie. I ten, który nie może być dotknięty … teraz jest poddany ludzkim rękom. Ten, który złamał więzy grzeszników, teraz jest związany niemowlęcymi opaskami. Ale postanowił, że hańba stanie się honorem, niesława będzie ubrana chwałą, a całkowite uniżenie się będzie miarą Jego Dobroci. Dla tego przyjął moje ciało, żebym mógł stać się uzdolnionym Jego Słowa; biorać moje ciało, daje mi Swojego ducha, i tak On obdarza a ja otrzymuję, przygotowuje dla mnie skarb Życia. Bierze moje ciał, aby mnie uświęcić; daje mi Swojego Ducha, by On mnie zbawił .... Ponieważ .... moc śmierci jest złamana ... przekleństwo jest zabrane, grzech jest oddalony od nas, błąd wypędzony, prawda została z przyprowadzona z powrotem .... Dlaczego tak jest? Ponieważ Bóg jest teraz na ziemi.

- Jan Chryzostom (347–407). Z kazania “Christmas Morning” in The Sunday Sermons of the Great Fathers, Volume 1 (Swedesboro, NJ: Preservation Press, 1996), 110–115. Tłum. Andrzej Kempczyński

Dodatkowe pytania
(Autor: Andrzej Kempczyński)

Skąd się wzięło słowo odkupiciel?

Odkupić znaczy wyzwolić kogoś z niewoli, z więzienia poprzez zapłacenie ceny wykupu/okupu. Odkupienie znaczy więcej niż tylko zakup. Człowiek może kupić niewolnika, ale ten niewolnik dalej pozostaje niewolnikiem. Pan/właściciel może się zmienić ale stan niewolnika pozostaje niezmieniony. Odkupienie daje wolność.

Czy potrzebujemy Odkupiciela?

Cała ludzkość jest w niewoli grzechu. Jest poddana grzechowi i służy grzechowi. Wola, umysł, serce, cały człowiek jest z natury podporządkowany grzechowi. Jan 8:34 Jesteśmy niewolnikami naszej własnej zdeprawowanej natury, skażonej grzechem. Z powodu grzechu jesteśmy pod Bożym gniewem. Sami nie jesteśmy w stanie sobie pomóc. Dlatego potrzebujemy kogoś, kto by nas uwolnił spod panowania grzechu i oddalił Boży gniew od nas. Potrzebujemy odkupiciela.

Kto jest Odkupicielem?

Odpowiedź dla chrześcijan jest raczej oczywista. Jezus Chrystus jest Odkupicielem. Gal 3:13

Czy Jezus jest jedynym Odkupicielem? Czy może są jacyś inni oprócz niego?

Inne religie czy systemy religijne oferują swoją drogę odkupienia. Chrześcijanie natomiast wierzą, że jest tylko jeden Bóg, że jest tylko jedna droga do Ojca, że jest tylko jeden Odkupiciel. Zatem wszystkie inne systemy religijne i religie oraz drogi „odkupienia” są fałszywe i muszą być odrzucone. Tylko Jezus jest Odkupicielem. Jan 14:6; Dz Ap 4:12; 1 Tym 2:5

Jaka jest różnica pomiędzy odkupieniem oferowanym w chrześcijaństwie a odkupieniem oferowanym w innych religiach?

Różne religie oferują odkupienie przez samodoskonalenie się podczas gdy odkupienie oferowane w chrześcijaństwie jest odkupieniem dokonanym przez Odkupiciela.

Jak Jezus dokonał odkupienia?

Jezus zapłacił cenę za naszą wolność. To znaczy, Jezus oddał swoje życie abyśmy byli wolni. 1 P 1:18-19. Wziął na siebie nasz grzech oraz karę należną za niego. Zapłata Jezusa to krzyż. Jego odkupienie jest jednorazowe i wieczne – raz na zawsze. Hbr 10:12

Kim jest Jezus?

Jezus jest Synem Bożym. Jan 3:16, Mk 1:1 Jezus jest też Bogiem. Kol 2:9 Jezus jest też człowiekiem. Filipian 2:7


Zobacz inne pytania i odpowiedzi