Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czy Bóg pozwoli, aby nasze nieposłuszeństwo oraz bałwochwalstwo nie zostało ukarane?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Nie, każdy grzech jest przeciwko suwerenności, świętości i dobroci Boga, oraz przeciwko jego sprawiedliwemu prawu, i Bóg jest sprawiedliwie zły z powodu naszych grzechów i ukarze je w swoim sprawiedliwym sądzie w tym życiu, jak i w życiu, które ma nadejść.

Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów.

- List do Efezjan 5:5-6
Komentarz

Jeśli Jezus Chrystus nie zadbał, aby zabezpieczyć nasze stanie, upadniemy w ruinę. Adam upadł, i, będąc naszą federalną głową, upadliśmy w nim .... „Bóg (mówi apostoł) zaliczył upadek wszystkim.” Czy jest grzech jak złamaniem, to jest, przestąpieniem, prawa; „zapłatą za grzech jest śmierć;” każde złamanie prawa naraża na potępienie .... Musimy umrzeć, jesteśmy prawnie martwi .... Złamaliśmy Boże prawo, i należy się nam wieczne potępienie ... każdemu z nas bez wyjątku; wszyscy jesteśmy na poziomie .... To nie wielkość pozycji, ani zewnętrzne różnice, które czynią różnicę w wewnętrznym stanie duszy .... To jest nasza stan ku Bogu, żyliśmy w upadkach i grzechach, [i] jesteśmy prawnie martwi .... Ale, poza tą prawną śmiercią, jest duchowa śmierć, i skutkiem tego jest wieczna śmierć; Jeśli umrę w tym stanie, muszę umrzeć na wieki; to jest, muszę być stworzeniem, które żyje jako na wieki wygonionym od Boga .... Jest to niemożliwe by znać, lub cenić, to życie, które Jezus Chrystus przyszedł na świat by nam je dać, i zdobywa dla nas bez rozważenia natury śmierci, z której nas uwalnia.

- George Whitefield (1714 –1770). Z “Sermon LXXI: Neglect of Christ, The Killing Sin” in Sermons on Important Subjects by the Rev. George Whitfield (London: Fisher, Son & Jackson, 1832), 741–743. Tłum. Andrzej Kempczyński

Dodatkowe pytania
(Autor: Andrzej Kempczyński)

Co ludzie myślą na temat konsekwencji grzechu?

Generalnie, że się jakoś wywiną. Że jakoś ich to nie dotknie.

Jakie są dwa popularne poglądy ludzi na karanie grzechu?

Pierwszy to taki, że Bóg jest miłością w związku z tym nie będzie karał grzechu. Karanie nie idzie w parze z miłością.

Drugi to pogląd, że ostatecznie to i tak wszyscy będą w niebie. Jeśli Bóg karze to nie wiecznie. Będzie jakiś czas kary, a potem po „odsiedzeniu wyroku” będzie niebo.

Czy te poglądy są biblijne?

Rzym 2:26 i 3:6 mówi o sądzie Bożym, że Bóg będzie sądził świat. Biblia zapewnia nas, że każdy człowiek zda sprawę Bogu za siebie samego, za swoje uczynki. Hbr 9:27 mówi o tym, że po śmierci człowiek musi stanąć na sądzie. A w Hbr 6:2 nauka o sądzie wiecznym jest jedną z podstawowych nauk o Chrystusie. To pokazuje nam, że sąd ostateczny jest biblijną nauką.

Ale przecież Bóg jest miłością to jak może karać grzech?

Faktycznie Bóg jest miłością. Ale w tym samym czasie Bóg jest sprawiedliwy. Jeżeli skupimy się tylko na tym jednym atrybucie, na atrybucie miłości, to nie będziemy mieli właściwego zrozumienia tego jaki jest Bóg. Bóg jest miłością, ale nie tylko. Bóg też jest święty, sprawiedliwy i dobry. Który z tych atrybutów jest większy? One wszystkie są doskonałe w Bogu więc nie można mówić, że któryś z nich jest większy. Więc ponieważ Bóg jest sprawiedliwy to sprawiedliwie będzie sądził grzech. Tego wymaga sprawiedliwość. Ale ponieważ Bóg jest miłością to okazał nam miłosierdzie w osobie Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus wziął na siebie nasze grzechy i doświadczył kary za nie. To jest sprawiedliwość. To, że Bóg posłał swojego Syna, aby był Zastępstwem za grzeszników jest miłosierdziem, miłością Boga. Więc Bóg wzywa do wiary w Jezusa. Każdy kto wierzy ma życie wieczne. Jeżeli ktoś odrzuca miłosierdzie Boga to pozostaje tylko sprawiedliwy sąd.

Czy ostatecznie wszyscy będą zbawieni?

Rzym 10:9 wiąrze zbawienie z wiarą w Jezusa Chrystusa. Generalnie mówiąc zbawienie jest związane wyłącznie z osobą Jezusa Chrystusa – on jest jedyną drogą do Ojca. To znaczy, że ci którzy w niego wierzą są zbawieni – mają życie wieczne. A to z kolei oznacza, że ci, którzy w niego nie wierzą nie są zbawieni, nie mają życia wiecznego. Ci, którzy należą do Jezusa będą z nim tam gdzie on jest (Jan 14:2-3). Ci zaś, którzy do niego nie należą nie będą z Jezusem. Gdzie zatem będą? Obj 20:11-15 mówi nam o sądzie ostatecznym. Ci, którzy nie są zapisanie w księdze żywota zostaną wrzuceni do jeziora ognistego, i to jest druga śmierć. 2 Tes 1:8-9 mówi nam to samo. Ci którzy są nieposłuszni ewangelii nie będą zbawieni, będą oddaleni od oblicza Boga.

Czy Bóg już teraz sądzi grzech?

Patrząc na ST i NT widzimy, że Bóg nie czeka z osądem do sądu ostatecznego. Sądzi już teraz zarówno wierzących jak i niewierzących. Jeżeli jakaś granica zostanie przekroczona Bóg reaguje i zsyłą sąd. I tak było w przypadku potopu, Sodomy i Gomory, Kanaanejczyków. Ale tak było też w przypadku Dawida, czy Ananiasza i Safiry, czy też kościoła w Koryncie, gdzie w niewłaściwy sposób obchodzono wieczerzę Pańską.

Można też mówić o sądzie już teraz, ale w takim ogólnym znaczeniu. Każdy kto nie wierzy w Jezusa Chrystusa już jest osądzony (Jan 3:18-21).


Zobacz inne pytania i odpowiedzi