Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czym jest grzech?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Grzech jest odrzucaniem lub ignorowaniem Boga w świecie, który stworzył, buntowaniem się przeciwko niemu poprzez życie bez odniesienia do niego, nie bycie tym lub nie robienie tego czego wymaga w swoim prawie – prowadzi do naszej śmierci i rozpadu całego stworzenia.

Każdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu.

- 1 List Jana 3:4
Komentarz

Od chwili, kiedy istota staje się świadoma Boga jako Boga i siebie samego jako siebie, otwarta jest dla niej straszna alternatywa wyboru Boga lub siebie jako centrum. Ten grzech jest codziennie popełniany przez małe dzieci i nieświadomych chłopów jak też przez wyrafinowane osoby, przez odludków nie mniej niż przez tych, którzy żyją w społeczeństwie: jest to upadek w każdym pojedynczym życiu, i każdego dnia każdego pojedynczego życia, podstawowy grzech za wszystkimi poszczególnymi grzechami: w tym momencie ty lub ja go popełniamy, albo zaraz go popełnimy, albo żałujemy go. Staramy się, kiedy się budzimy, by położyć nowy dzień u stóp Boga; [ale] zanim skończymy golenie, staje się naszym dniem i Boży dział w nim jest odczuwany jako hołd, który musimy zapłacić z „naszej własnej” kieszeni, potrącenie z czasu, który powinien, według nas być „naszym własnym”.

- C. S. Lewis (1898–1963). Z The Problem of Pain (New York: HarperCollins, 1940), 70. Tłum. Andrzej Kempczyński

Dodatkowe pytania
(Autor: Andrzej Kempczyński)

Dużo mówimy o grzechu, ale czym tak właściwie ten grzech jest? Na czym on polega?

W jakim kontekście mówimy o grzechu?

Rzym 5:12-21 mówi nam, że grzech pojawił się na świecie za sprawą Adama. Więc grzech Adama jest pierwszym grzechem człowieka. To nas cofa do 1 Mojż 1-3 co daje nam pewien kontekst grzechu. Jakie działanie Adama określone jest grzechem? Adam dostał przykazanie, które złamał. To przykazanie dał mu sam Bóg. Adam okazał nieposłuszeństwo Bogu poprzez to, że złamał jego przykazanie. Więc o grzechu mówimy w kontekście Boga i jego prawa moralnego. Grzech jest aktywnością, która w swojej naturze jest wymierzona przeciwko Bogu.

Czy grzech ogranicza się tylko do działania, do aktywności, do zewnętrznych uczynków?

Nie. Grzech dotyczy nie tylko uczynków ale myśli, postaw, motywacji, pragnień a także stanu w jakim jesteśmy. Generalnie grzech jest stanem. Natura nasza jest grzeszna i to powoduje, że jesteśmy w stanie grzechu.

Jaki jest stosunek Boga do grzechu?

1 Mojż 2:17 oraz Rzym 6:23 mówią nam, że Bóg karze grzech śmiercią. I jest to najwyższa kara i najsurowsza kara. Zach 8:17; Przyp Sal 8:13; 6:16-19; wersety te mówią, że Bóg nienawidzi grzechu i że grzech jest dla niego obrzydliwością. Bóg jest dobry, a grzech jest złem. Bóg jest światłością. A światłość jest przeciwieństwem ciemności. Grzech jest popełniany w ciemności (J 3:19-20). Job 34:10 Bóg nie ma nic wspólnego z bezprawiem, z nieprawością. To wszystko pokazuje, że Bóg nie jest neutralny jeśli chodzi o grzech. Z resztą cała idea odkupienia oraz sądu ostatecznego mówi nam o tym. Bóg traktuje grzech bardzo osobiście, ponieważ wszelki grzech jest buntem przeciwko samemu Bogu. Dlatego Bóg nienawidzi grzech i karze grzech poprzez wylanie swojego gniewu.

Jakie słowa użyte są na określenie grzechu?

Chybienie celu, zboczenie z właściwej drogi. Inne słowo oznacza brak prawości, wierności i spójności, zejście z właściwej drogi. Jeszcze inne słowo oznacza bunt, rewoltę i odmowę podporządkowania się prawowitemu autorytetowi, umyślne pogwałcenie prawa i łamanie przymierza z premedytacją. Kolejne słowo oznacza winę. Inne niewierność a nawet zdradę. Marność, próżność, czczość też jest słowem oznaczającym grzech. Kolejne słowo oznacza wypaczenie lub wykrzywienie natury. To są tylko niektóre słowa użyte w Piśmie na określenie grzechu.

Czy są różne stopnie grzechu?

Czy jedne rodzaje grzechu są gorsze od innych? Czy może wszystkie grzechy są takie same?

Z jednej strony każdy grzech, nawet ten najmniejszy zasługuje na wieczną karę. Przestępstwo jest przestępstwem i jeśli ktoś łamie przykazanie jest winny i zasługuje na sprawiedliwą karę (Rzym 6:23).

Ale z drugiej strony są przykłady, gdzie grzech jest stopniowany, jeden grzech jest gorszy od jakiegoś innego. Na przykład J 19:11, kiedy Jezus stoi przed Piłatem mówi, że większy grzech ma ten, kto go jemu wydał. Treny 4:6 mówi o tym, że wina Izraela była większa niż wina Sodomy. Jest też mowa o grzechu, który nie może być przebaczony. Jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu (Mt 12:31-32). 1 J 5:16 mówi o grzechu śmiertelnym i nie śmiertelnym. Więc jedne grzechy są gorsze niż inne. Dlaczego? Ponieważ przynoszą więcej szkody Bogu, nam samym oraz innym ludziom.


Zobacz inne pytania i odpowiedzi