Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Ile osób jest w Bogu?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Są trzy osoby w jednym prawdziwym i żywym Bogu: Ojciec, Syn i Duch Święty. Są One takie same co do istoty, równe w mocy i chwale.

Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.

- 2 List do Koryntian 13:13
Komentarz

…Trójca, Ojciec, Syn, i Duch Święty, są jednym Bogiem, jest …dla nas konieczne by wierzyć, nie tylko jeśli chodzi o to co wieczne ... ale szczególnie jeśli chodzi o znajomość trzech wielkich Bożych rodzajów pracy w człowieku: to znaczy, jako naszego Stwórcę, i Boga natury; jako naszego Odkupiciela, i Boga zarządzającej i pojednawczej łaski, i jako Tego, który nas uświęca, i Sprawcę i Dokończyciela wszystkiego by przystosować nas do chwały.

Pismo mówi nam, że są trzy, ale jeden Bóg.... Mamy być ochrzczeni w imię Ojca, Syna, i Ducha Świętego (Mat 28:29). I jest troje, którzy składają świadectwo w niebie, Ojciec, Słowo, i Duch Święty, a tych troje jest jedno (1 Jan 5:7)... [Że] Bóg jest jednym nieskończonym, niepodzielonym Duchem; a mimo to jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym, musi być wierzone.

Musimy … wiedzieć, wierzyć i uznawać go za jedynie nieskończonego, wiecznego, samowystarczalnego Ducha, żywotną Moc, Zrozumienie i Wolę, nasze najdoskonalsze Życie, Światło, i Miłość; Ojciec, Syn, i Duch Święty, z których, przez których, i dla których, są wszystkie rzeczy; naszego absolutnego Właściciela, Władcę, i Ojca; naszego Stwórcę, naszego Odkupiciela, i Uświęcającego nas.

- Richard Baxter (1615–1691), “The Catechising of Families” w The Practical Works of Richard Baxter, Tom 19 (London: Paternoster, 1830), 33, 62, 165. tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi