Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Pytania i odpowiedzi

Wstępne

Jaka jest nasza jedyna nadzieja w życiu i śmierci?

Bóg i stworzenie

Jaki jest Bóg?
Ile osób jest w Bogu?
Jak i dlaczego Bóg nas stworzył?
Co jeszcze stworzył Bóg?
Jak możemy wielbić Boga?

Boże prawo

Czego wymaga Boże prawo?
Jakie jest Boże prawo wyrażone w Dziesięciu Przykazaniach?
Czego Bóg wymaga w pierwszym, drugim i trzecim przykazaniu?
Czego Bóg wymaga w czwartym i piątym przykazaniu?
Czego Bóg wymaga w szóstym, siódmym i ósmym przykazaniu?
Czego Bóg wymaga w dziewiątym i dziesiątym przykazaniu?

Grzech

Czy ktokolwiek jest w stanie przestrzegać Boże prawo w doskonały sposób?
Czy Bóg stworzył nas niezdolnymi do przestrzegania jego prawa?
Skoro nikt nie jest w stanie przestrzegać Bożego prawa to jaki jest jego cel?
Czym jest grzech?
Czym jest bałwochwalstwo?
Czy Bóg pozwoli, aby nasze nieposłuszeństwo i bałwochwalstwo nie zostało ukarane?

Odkupienie

Czy jest jakiś sposób by uniknąć kary i być przywróconym do Bożej przychylności?
Kto jest Odkupicielem?
Jakiego rodzaju Odkupiciel jest potrzebny żeby przyprowadzić nas do Boga?
Dlaczego Odkupiciel musi być prawdziwie człowiekiem?
Dlaczego Odkupiciel musi być prawdziwie Bogiem?
Dlaczego było konieczne, aby Chrystus, Odkupiciel, umarł?
Czy śmierć Chrystusa oznacza, że wszystkie nasze grzechy mogą zostać przebaczone?
Co jeszcze jest odkupione przez śmierć Chrystusa?

Wiara i łaska

Czy wszyscy ludzie, tak jak są zgubieni przez Adama, są zbawieni przez Chrystusa?
Co dzieje się po śmierci z tymi, którzy nie są zjednoczeni z Chrystusem przez wiarę?
Jak możemy zostać zbawieni?
Czym jest wiara w Jezusa Chrystusa?
Co wierzymy, że jest prawdziwą wiarą?
Co usprawiedliwienie i uświęcenie oznaczają?
Czy ci, którzy mają wiarę w Chrystusa, powinni szukać zbawienia poprzez swoje własne uczynki, lub gdziekolwiek indziej?
Skoro jesteśmy odkupieni wyłącznie z łaski, wyłącznie przez Chrystusa, to czy ciągle musimy spełniać dobre uczynki i być posłuszni Bożemu Słowu?

Duch Święty

Skoro jesteśmy odkupieni wyłącznie z łaski, wyłącznie przez wiarę, to skąd ta wiara pochodzi?
W co wierzymy odnośnie Ducha Świętego?
Jak Duch Święty nam pomaga?

Społeczność z Bogiem

Czym jest modlitwa?
Z jaką postawą (nastawieniem) powinniśmy się modlić?
O co powinniśmy się modlić?
Jaka jest Modlitwa Pańska?
Jak Słowo Boże ma być czytane i słuchane?

Kościół

Czym są sakramenty lub obrzędy?
Czym jest chrzest?
Czy chrzest wodny jest zmyciem grzechu?
Czym jest Wieczerza Pańska?
Czy Wieczerza Pańska cokolwiek dodaje do przebłagalnego dzieła Chrystusa?
Czym jest kościół?

Życie wieczne

Gdzie obecnie jest Chrystus?
Co oznacza dla nas zmartwychwstanie Chrystusa?
Jaką korzyścią jest dla nas wniebowstąpienie Chrystusa?
Jaką nadzieję ma dla nas życie wieczne?